Informace veřejnosti o ochraně osobních údajů Informační memorandum

(veřejný dokument)

Část A obecné informace a poučení o právech

Informace o organizaci (správce osobních údajů):

 

Auxilium o.p.s.

756 22 Hošťálková 428

IČO: 02083825

Web: www.auxilium.cz

Email: auxilium@auxilium.cz

 

Naše organizace dodržuje zákonné povinnosti ochrany osobních údajů, zejména podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom osobní data dostatečně chránili. K osobním údajům, které jsme od vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez vašeho souhlasu dalším subjektům, pokud to nevyžaduje zákon, nebo pokud to není nutné pro naplnění smlouvy či naplnění poskytování našich služeb.

 

Právo na informace

Vaším právem je požádat naši organizaci o informaci, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel je o vás zpracováváme, a zda existují další příjemci nebo kategorie příjemců těchto osobních údajů. Tyto informace vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž bychom vás však informovali.

 

Pokud budete požadovat sdělení informací, které o vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci vaší osoby.

Naším právem pak je, že můžeme zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení, adresy), budeme rádi, pokud nás informujete, že u vás nastala nějaká změna. S tím souvisí i vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. 

Námitky

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost vašeho požadavku. Vaším právem je také obrátit se také s námitkou na příslušný dozorový Úřad na ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

 

Právo na výmaz

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě vašeho souhlas vymažeme. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů.
Část B – Rozsah, zákonná oprávnění a předávání osobních údajů

Naše organizace zpracovává osobní údaje těchto kategorií subjektů s následujícím účelem, právním základem pro zpracování a přehledem příjemců těchto údajů.

 

kategorie účel právní základ předávání
klienti organizace: děti / osoby se ZP / zákonní zástupci –   vedení evidence

–   poskytování služeb organizace

– oprávněný zájem naší organizace poskytovat služby dětem/osobám se ZP
– plnění ze smlouvy
– v nezbytném rozsahu organizátorům událostí a aktivit, na které se prostřednictvím správce děti/osoby se ZP přihlásí nebo se jich budou účastnit
– v nezbytném rozsahu poskytovatelům externích služeb nutných pro výkon činnosti organizace
zaměstnanci, dobrovolníci, stážisti –   komunikace a organizace práce

–   plnění zákonných povinností v pracovně-právní oblasti a oblasti zákona o dobrovolnictví

– plnění ze smlouvy
– plnění zákonných povinností
– v nezbytném rozsahu poskytovatelům služeb pro účely vedení účetnictví a obdobných služeb
– veřejným subjektům na základě zákonných povinností
dárci –   informování o dárcích organizace

–   plnění zákonných povinností v oblasti účetnictví

– plnění ze smlouvy
– souhlas
– nebudou předávány
– v případě souhlasu se zveřejněním budou zveřejněny ve výroční zprávě

 

Lhůty výmazu osobních údajů

Osobní údaje subjektu uchovávané dle povinností vyplývajících ze zákona budou vymazány po uplynutí zákonné lhůty, po kterou je zpracovatel povinen tyto údaje uchovávat. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu budou uchovány do doby odvolání takového souhlasu. Osobní údaje zpracovávané pro ostatní účely budou vymazány ihned po ukončení zpracovávání pro tento konkrétní účel.

 

Část C – informace týkající se soukromí na internetu 

Webové stránky

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu 1 měsíce automatizovaným způsobem v rámci provozu internetového serveru.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, ani je nijak nezpracováváme. Soubory cookie neshromažďují žádné vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost.