Home > Spolupracujeme > Aktuálně realizované a plánované projekty

 

 

 

 
Anotace projektu:

Záměrem projektu je podpora kvality a rozvoj sociálních služeb žadatele pomocí zvýšení kvality metodických materiálů popisujících činnosti jednotlivých služeb vedoucích k plnění standardů kvality. K dosažení cílů projektu je nutné vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách s cílem zlepšit jejich kompetence pro výkon profese v sociální sféře. Toto je doplňkovou činností projektu.

Specifické cíle:

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy                     03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Číslo investiční priority, Název investiční priority 03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu
                                                                                           03.2.63.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální

Cílová skupina: 

Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci

Klíčové aktivity: 1. Příprava a vytvoření zázemí pro realizaci projektu

                                   2. Práce na metodických materiálech

                                    3. Vzdělávání

                                    4. Vyhodnocení a evaluace

 

 

Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají

Realizace: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2018

Podpořeno Nadací Agrofert částkou 100.000,- Kč.

Podpora slouží na dofinancování odlehčovacích pobytů pro děti s nejtěžším stupněm ZP, převážně s poruchami autistického spektra. Tyto pobyty jsou zákonem o sociálních službách vyloučeny mimo základní činnosti služeb a tím postaveny na úroveň činností plně hrazených. Pro rodiny dětí s nejtěžšími typy ZP se tak stávají finančně nedostupné.

Podle našich mnohaletých zkušeností jsou však nezbytnou součástí celého komplexu služeb, které podporují rodiny pečující o děti s nejtěžším stupněm ZP. Tyto činnosti doplňují systém registrovaných sociálních služeb tak, aby péče o děti s nejtěžším stupněm ZP v rodinném prostředí rodinu co nejméně omezovala v běžném životě, podporují vývoj dítěte v maximálním možném rozsahu a umožňují alespoň minimální odpočinek pečujícím osobám.

Nadace Agrofert

 

Kuře