Pověření k sociálně-právní ochraně dětí

Cílem činností  sociálně právní ochrany dětí realizované společností Auxilium, o.p.s je zajistit právo dítěte se zdravotním postižením na příznivý vývoj a výchovu. Cíl je naplňován poradenskou činností nad rámec základního sociálního poradenství  ve věci  péče , výchovy či vzdělávání dítěte se zdravotním postižením potřebným osobám z řad veřejnosti.

Cílová skupina:

Rodiče, prarodiče, pěstouni, dobrovolníci, kdokoli potřebuje informaci, sdílení zkušeností, podporu nezbytnou pro provázení dítěte se ZP (mimo osoby, s nimiž má Auxilium, o.p.s. sepsánu dohodu o poskytování sociálních služeb)

Činnosti:

 • Poskytování poradenství u oblasti sociálních dávek, speciální pedagogiky, specifických metod práce, kontakty na návazné služby
 • Zprostředkování kontaktů na rodiny pečující o děti s obdobnými výjimečnými potřebami
 • Naslouchání, krizová podpora v principech systemiky – nalezení vlastních zdrojů k řešení akutního problému
 • Organizování besed a vzdělávacích akcí pro veřejnost (problematika péče o děti se ZP)
 • Spolupráce s OSPOD v rámci případových konferencí dětí s výjimečnými potřebami (zdravotní postižení, ADHD, poruchy chování apod)
 • Spolupráce se školskými a jinými zařízeními – realizace besed se žáky, pedagogy v případě nepřijetí dítěte s výjimečnými potřebami (předcházení šikaně,  školnímu neúspěchu, nesprávným postojům a metodám komunikace v souladu s oprávněným zájmem dítěte)

Pracovníci pověření k realizaci činností SPOD:

 • Sociální pracovníci společnosti v souladu s pověřením
 • Při realizaci besed spolupracující odborníci z řad pracovníků společnosti Auxilium, o.p.s.   

Prostory k realizaci  činností SPOD:

 • Vhodné prostory pracoviště společnosti
 • Domácí či jiné přirozené prostředí podpořených osob
 • Najímané prostory

 

Činnosti sociálně právní ochrany jsou poskytovány zdarma.

Škody na majetku či zdraví způsobené pracovníky v důsledku realizace činností sociálně právní ochrany jsou pojištěny v souladu se zákonem O sociálně právní ochraně 359/1999Sb.