Statut o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti

Auxilium o.p.s., kterou se doplňuje zakladatelská listina a podrobněji upravují některé činnosti týkající se o.p.s.

1. Obecné informace

Auxilium o.p.s. byla založena členy výboru občanského sdružení Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Auxilium na základě rozhodnutí členské schůze ze dne 29.5.2013. Zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností byla na základě rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě dne 26.9.2013. Společnost byla založena na dobu neurčitou.

Sídlo: Hošťálková 428, 756 22
IČO: 02083825

Posláním organizace je pozitivně ovlivňovat svou činností životní podmínky osob, jejichž život je ovlivněn zdravotním postižením (lidé se ZP od narození, osoby o ně pečující, i celé jejich rodiny).

Své poslání naplňuje společnost těmito aktivitami:

registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách: raná péče, sociálně aktivizační služby pro děti/osoby se ZP, osobní asistence a odlehčovací služby
neregistrované sociální služby: asistovaná doprava, multisenzorická stimulace, půjčovna pomůcek, krizová intervence, sociální poradenství
edukativní aktivity pro pečující osoby
volnočasové aktivity pro rodiny pečující o osoby s handicapem
volnočasové aktivit pro děti/osoby se handicapem
osvětovou činností
sociální dílnou zaměstnávající pečující osoby
Provozováním kavárny, cukrárny zaměstnávající osoby se ZP a jejich rodiče

2. Potenciál

K využití potenciálu společnosti vykazuje společnost doplňkovou činnost, kterou realizuje na základě živnostenského oprávnění – volná živnost. Ta je realizována v Sociální dílně pro pečující osoby.

3. Prostory

Svou činnost realizuje společnost v prostorách polikliniky Vsetín, ulice Nemocniční, číslo popisné 945. Prostory jsou zcela bezbariérové, známé pod označením Centrum Auxilium. Nájemní smlouva je sepsána na dobu neurčitou.

4. Orgány společnosti

4.1 Správní rada

Správní rada byla zvolena zakladatelem, je tříčlenná. Funkční období je tříleté. Členové správní rady vykonávají svou činnost bez nároku na odměnu. Rada se schází minimálně 2x ročně. Schvaluje rozpočet, účetní uzávěrku a výroční zprávu, předměty základních a doplňkových činností.

4.2 Dozorčí rada

Dozorčí rada byla také zvolena zakladatelem, je tříčlenná. Schází se jednou ročně a schvaluje hospodaření organizace, členové dozorčí rady vykonávají svou činnost bez nároku na odměnu.

4.3 Ředitel

Je statutárním orgánem společnosti. První ředitel byl zvolen zakladatelem, funkční období je tříleté. Pracuje na základě příkazní smlouvy a to bez nároku na odměnu. V případě dobrého hospodaření organizace, může být řediteli na návrh správní rady následně po schválení přiznána odměna v návaznosti na hospodářský výsledek.

Ředitel jako statutární orgán plní zejména tyto úkoly:

řídí běžný provoz společnosti a zajišťuje její chod
zastupuje společnost navenek
předkládá správní radě schválení účetní uzávěrky do konce dubna následujícího roku
předkládá správní radě ke schválení výroční zprávu – do konce května následujícího roku
zajišťuje zveřejňování výroční zprávy a chod www. stránek organizace

Fungování společnosti dovnitř zajišťuje ředitel na základě pracovně právního vztahu v souladu se zákoníkem práce.

5. Hospodaření společnosti

Hospodaření společnosti se řídí zakladatelskou listinou a platnými zákony. Pro financování základních činností využívá dotačního systému státu a samosprávných celků, podpory individuálních, nadačních i firemních dárců. Svou doplňkovou činností usiluje o vytvoření finančních prostředků pro nezávislost při realizaci fakultativních sociálních služeb. Při stanovení ceny služeb zpoplatněných uživatelům zohledňuje sociální situaci rodin osob s handicapem.

6. Výroční zprávu o činnosti a hospodaření o.p.s.

předkládá ředitel do 31.5.dozorčí radě k přezkoumání a správní radě ke schválení.
Zveřejnění výroční zprávy zajistí ředitel do 30.6. Zveřejněním se rozumí publikování výroční zprávy a dodání zakladatelům a orgánům státní zprávy v regionu, donátorům společnosti a významným partnerům.

Statut platí od 1. 1. 2014.