Doprava s asistencí

Doprava je neregistrovanou sociální službou, která je doplňující, leč nenahraditelnou aktivitou celé organizace. Doprava s asistencí není pouhé „taxi“ pro lidi, kteří mají nějaké specifické potřeby, ale je to komplexní a nadstandartní péče pro uživatele.

Doprava s asistencí je sociální služba, která realizuje přepravu osob upoutaných na invalidní vozík či osob s omezením rozumových, orientačních a komunikačních schopností. Doprava je doplněna činnostmi, které umožní přepravu těchto sob bez doprovodu jiné osoby tak, aby jejich život byl co nejvíce samostatný. V případě volné kapacity je služba určena pro veřejnost.

Službu poskytujeme osobám

  • Imobilním
  • Se specifickými potřebami v oblasti mobility¨
  • Se specifickými potřebami v oblasti rozumových a komunikačních dovedností
  • Seniorům
  • Skupinám

Služba je realizována v pracovních dnech v čase od 7 do 15 hodin dle požadavků uživatelů. Je realizována převážně v regionu ORP Vsetín

Služba je realizována buď ojediněle na základě telefonické výzvy, nebo pravidelně na základě písemné smlouvy. Doprava je realizována speciálně upraveným autem, které umožňuje přepravu osob přímo na ortopedickém vozíku. Řidič poskytuje nezbytnou pomoc či podporu k zajištění bezpečného příchodu, nástupu a výstupu z vozidla a následně doprovodu do cílového místa přepravy. Míra podpory se stanovuje na základě jednání s uživatelem či jeho zákonným zástupcem. V případě mimořádných požadavků je zpracována písemně a uložena spolu se smlouvou o službě. Vedoucí služby je povinen seznámit s tímto ostatní pracovníky střediska.

Činnosti dopravy s asistencí

Doprava s asistencí v ceně zahrnuje:

  1. Vyzvednutí uživatele a doprovod k automobilu.
  2. Pomoc při nasednutí do automobilu a upoutání osob přepravovaných na ortopedických vozících.
  3. Dopravu na cílové místo.
  4. Pomoc při přechodu popř. předání odpovědné osobě.
  5. Asistence v rámci dopravy s asistencí nesmí přesáhnout 15 min., delší čas je hrazen již dalšími úhradami.

Doprava s asistencí může být doplněna dalšími úkony nad rámec služby jako je doprovod k lékaři, do obchodu, atd. Tyto činnosti jsou již hrazeny nad rámec základních cen dopravy. Jsou stanoveny v ceníku služeb.  


Služba je realizována za úplatu. Ceny jsou stanoveny ceníkem služby, jsou veřejně přístupné a každý uživatel je s cenou dopředu seznámen.

Aktuální ceník služby — zde bude odkaz

Bezplatná telefonní linka  737 290 290 v pracovní dny v době od 7 do 15 hodin.

Doprava s asistencí je podpořena dlouhodobým partnerem služby, firmou Nástrojárna Matrix a úhradami uživatelů.