Home > Spolupracujeme > Aktuálně realizované a plánované projekty

 

 

 

Anotace projektu:

Záměrem projektu je podpora kvality a rozvoj sociálních služeb žadatele pomocí zvýšení kvality metodických materiálů popisujících činnosti jednotlivých služeb vedoucích k plnění standardů kvality. K dosažení cílů projektu je nutné vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách s cílem zlepšit jejich kompetence pro výkon profese v sociální sféře. Toto je doplňkovou činností projektu.

Specifické cíle:

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy                     03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Číslo investiční priority, Název investiční priority 03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu
                                                                                           03.2.63.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální

Cílová skupina: 

Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci

Klíčové aktivity: 1. Příprava a vytvoření zázemí pro realizaci projektu

                                   2. Práce na metodických materiálech

                                    3. Vzdělávání

                                    4. Vyhodnocení a evaluace

 

 

Podpora dopravy s asistencí

Realizace: 1.9.2016-31.8.2017

Podpořeno Nadací Charty 77 – Konto Bariéry

Cílem projektu je udržet službu dopravy s asistencí jako jedinou služby tohoto typu v regionu Vsetínska i na celém Valašsku. Naše organizace ji realizuje již od roku 2003 dvěma vozidly se speciálními úpravami.

Konto Bariéry

 

Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají

Realizace: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2018

Podpořeno Nadací Agrofert částkou 100.000,- Kč.

Podpora slouží na dofinancování odlehčovacích pobytů pro děti s nejtěžším stupněm ZP, převážně s poruchami autistického spektra. Tyto pobyty jsou zákonem o sociálních službách vyloučeny mimo základní činnosti služeb a tím postaveny na úroveň činností plně hrazených. Pro rodiny dětí s nejtěžšími typy ZP se tak stávají finančně nedostupné.

Podle našich mnohaletých zkušeností jsou však nezbytnou součástí celého komplexu služeb, které podporují rodiny pečující o děti s nejtěžším stupněm ZP. Tyto činnosti doplňují systém registrovaných sociálních služeb tak, aby péče o děti s nejtěžším stupněm ZP v rodinném prostředí rodinu co nejméně omezovala v běžném životě, podporují vývoj dítěte v maximálním možném rozsahu a umožňují alespoň minimální odpočinek pečujícím osobám.

Nadace Agrofert

 

Mít jiné potřeby neznamená žít jiný život

Děti se zdravotním postižením mají odlišné potřeby podpory ze strany rodiny, odborníků i společnosti, touží však po stejných životních radostech a aktivitách jako jejich vrstevníci. Cílem projektu je umožnit dětem a mladým lidem s nejtěžším stupněm ZP žít stejně aktivní a plnohodnotný život uprostřed svých rodin. Aktivity vytváří podmínky k aktivnímu volnočasovému vyžití těchto osob za podpory odborných pracovníků a při využití specifických pomůcek a postupů tak, aby jejich dny naplňovala radost sdílená s kamarády – pravidelné odpolední aktivity – speciální tělocvik, lyžování pro vozíčkáře, sport pro děti s mentálním handicapem. Dalším typem aktivit jsou pobytové akce víkendové a táborové. Pobytů a příměstských táborů se účastní i děti s nejtěžším stupněm postižení – upoutané na ortopedické vozíky, s poruchami plicní ventilace, s celodenní závislostí na podpoře jiných osob. Pobytů se během jednoho kalendářního roku zúčastní cca 100 dětí a mladých lidí. Naším krédem je, že Vše jde, i když jinak… Věříme, že „naše“ děti spolu s námi prožívají radostné dny a tyto zážitky je provázejí i tehdy, když jim jejich zdravotní problémy život zkomplikují.
dmspolecne

O.T.A. NA VALAŠSKU- Terapie dětí s PAS

Termín realizace 1.7.2018-30.6.2019

Aktivity projektu navazují na zkušenosti z minulého období. Podpora dětí s pozitivním screeningem na PAS metodou O.T.A. přináší úžasné výsledky – děti se proměňují přímo před očima. Je však nezbytné, aby děti dostaly podporu co nejdříve – nejlépe okamžitě po pozitivním screeningovém vyšetření. Posílení činností terapie autismu je tak nezbytným předpokladem k tomu, aby děti ohrožené rozvojem PAS našly podporu na cestě z uzavřeného světa zpět k lidem. Do podpory se zapojuje i muzikoterapeut. 

První rok podpory dětí s PAS metodou O.T.A. nám ukázal její přínos na vývoj těchto dětí. Viděli jsme děti, které se přímo před našima očima měnily – z dětí, které se snaží skrýt před světem se staly děti toužící po kontaktu nejen s rodiči, ale i s lidmi ve svém okolí. Naučili jsme se s metodou pracovat, navázali úzkou spolupráci s pediatry a dalšími odborníky. Udělali jsme první krok k vybudování prvního pracoviště zaměřeného na terapie autismu v našem regionu. Toto chceme zúročit dál. Kuře