Home > Spolupracujeme > Aktuálně realizované a plánované projekty

Podpora dopravy s asistencí

Realizace: 1.9.2016-31.8.2017

Podpořeno Nadací Charty 77 – Konto Bariéry

Cílem projektu je udržet službu dopravy s asistencí jako jedinou služby tohoto typu v regionu Vsetínska i na celém Valašsku. Naše organizace ji realizuje již od roku 2003 dvěma vozidly se speciálními úpravami.

Konto Bariéry

 

Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají

Realizace: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2018

Podpořeno Nadací Agrofert částkou 100.000,- Kč.

Podpora slouží na dofinancování odlehčovacích pobytů pro děti s nejtěžším stupněm ZP, převážně s poruchami autistického spektra. Tyto pobyty jsou zákonem o sociálních službách vyloučeny mimo základní činnosti služeb a tím postaveny na úroveň činností plně hrazených. Pro rodiny dětí s nejtěžšími typy ZP se tak stávají finančně nedostupné.

Podle našich mnohaletých zkušeností jsou však nezbytnou součástí celého komplexu služeb, které podporují rodiny pečující o děti s nejtěžším stupněm ZP. Tyto činnosti doplňují systém registrovaných sociálních služeb tak, aby péče o děti s nejtěžším stupněm ZP v rodinném prostředí rodinu co nejméně omezovala v běžném životě, podporují vývoj dítěte v maximálním možném rozsahu a umožňují alespoň minimální odpočinek pečujícím osobám.

Nadace Agrofert

 

Mít jiné potřeby neznamená žít jiný život

Děti se zdravotním postižením mají odlišné potřeby podpory ze strany rodiny, odborníků i společnosti, touží však po stejných životních radostech a aktivitách jako jejich vrstevníci. Cílem projektu je umožnit dětem a mladým lidem s nejtěžším stupněm ZP žít stejně aktivní a plnohodnotný život uprostřed svých rodin. Aktivity vytváří podmínky k aktivnímu volnočasovému vyžití těchto osob za podpory odborných pracovníků a při využití specifických pomůcek a postupů tak, aby jejich dny naplňovala radost sdílená s kamarády – pravidelné odpolední aktivity – speciální tělocvik, lyžování pro vozíčkáře, sport pro děti s mentálním handicapem. Dalším typem aktivit jsou pobytové akce víkendové a táborové. Pobytů a příměstských táborů se účastní i děti s nejtěžším stupněm postižení – upoutané na ortopedické vozíky, s poruchami plicní ventilace, s celodenní závislostí na podpoře jiných osob. Pobytů se během jednoho kalendářního roku zúčastní cca 100 dětí a mladých lidí. Naším krédem je, že Vše jde, i když jinak… Věříme, že „naše“ děti spolu s námi prožívají radostné dny a tyto zážitky je provázejí i tehdy, když jim jejich zdravotní problémy život zkomplikují.
dmspolecne

O.T.A. NA VALAŠSKU

Termín realizace 1.7.2017-30.6.2018

Projekt navazuje na dlouholeté zkušenosti získané v rámci podpory dětí s PAS. Využívá dovednosti pracovníků získané v rámci podpory dětí s PAS realizované registrovanými službami i během tří let realizace projektu Ne životu za sklem. Doplňuje je novými technikami práce a terapiemi a rozšiřuje podporu dětí v rámci odlehčovacích pobytových služeb. Usiluje o vytvoření spolupráce mezi různými poskytovateli sociálních  služeb, školských i volnočasových zařízení v regionu s cílem inkluze dětí s PAS.

Cílem projektu je vnést do podpory dětí s PAS raného věku terapie autismu dle Mgr. Straussové od nejrannějšího věku /18 měsíců/ do dospělosti. Zahrnuje terapeutickou práci s dítětem s důrazem na generalizaci nabytých dovedností do rodiny. V rámci projektu vznikne 100 videoscénářů pro nácvik herních a soc. dovedností.  Najdeme funkční  postupy využití této metody v našich podmínkách a včleníme je do poskytovaných soc. služeb. Dosažením cíle se využití  metody stane dosažitelné  dětem i v našem regionu.

Kuře